طراحی و چاپ کارت ویزیت فروشگاه موتور سیکلت ایران زمین در 1 روز انجام شده است و چاپ این کارت هم 3 روزه انجام شد و به دست شان رسید.

جنس کارت سلفون مات دورگرد

Related projects